HERNIEUWDE ONDERTEKENING SAMENWERKINGS-OVEREENKOMST

Sinds 1 juli 2015 heeft de huurdersorganisatie HBWSN een (aan de verhuurder en gemeente) gelijkwaardige positie bij het maken van de woonvisie van Woningstichting Naarden én lokale prestatieafspraken. Voor het contact met de huurders/bewoners zijn de bewonerscommissies van groot belang.
Overeenkomst
De afspraken tussen Woningstichting Naarden, de HBWSN en de bewonerscommissies zijn neergelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Vanwege wisselingen in besturen én om een en ander af te stemmen op de laatste ontwikkelingen, is de Samenwerkingsovereenkomst tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.
 
Op 29 oktober jl. is de vernieuwde “Samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Naarden en de Huurders” ondertekend door mw. Lilian Verheul (directeur-bestuurder), de voorzitter van HBWSN alsmede de voorzitters van de Bewonerscommissies van De Flank, De Schans/Bonnet, Het Ravelijn en de Huibert van Eijkenstraat.
Woningstichting Naarden heeft van deze ondertekening een feestelijk moment gemaakt en alle bestuursleden samengebracht. Een uitstekend moment om alle huurdersvertegenwoordigers in een informele sfeer kennis te laten maken.
Na een binnenloop moment werd een interactief gedeelte gehouden met als kernpunt leefbaarheid. Iedere aanwezige had op deze wijze de mogelijkheid zijn of haar ervaring hierover in te brengen.
De officiële ondertekening was tevens een mooi moment voor een groepsfoto. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje opdat de diverse bestuursleden van de bewonerscommissies en HBWSN in een informele sfeer elkaar beter konden leren kennen.
Hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst

HUURDERSORGANISATIES MOETEN NOG GROEIEN IN HUN ROL

Huurdersorganisaties moeten nog groeien in hun rol bij prestatieafspraken. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van FRAEY naar huurdersparticipatie. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben zij onlangs een rapport samengesteld waarin beschreven wordt wat de stand van zaken is wat betreft de samenwerking tussen huurders en de corporaties na de Woningwet2015.

Onderzoek FRAEYBekijk hier het gehele rapport.

Het onderzoek geeft een helder beeld hoe de participatie vorm krijgt, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. FRAEY is een adviesbureau voor overheden, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.